IZDVAJAMO Obavijesti

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA: NEMA RIBOGOJILIŠTA U PLATU Potencijalna zona marikulture greškom je ostala ucrtana na kartografskom planu

Iz Općine Župa dubrovačka poslali su priopćenje vezano za ribogojilište u Platu koje prenosimo u cijelosti.

-Vezano za zonu H2 – kavezni uzgoj morske ribe (AKVAKULTURA- POTENCIJALNA ZONA MARIKULTURE) označene na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka, a za koji je u tijeku Javna rasprava u trajanju od 01. studenog 2021. do 01. prosinca 2021., obavještavamo Vas da se radi o pogrešci koja je već evidentirana te će biti ispravljena kroz postupak Izmjena i dopuna plana koji je u tijeku.

Naime, radi se o zoni koje je bila definirana Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije  (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 06/03) kao Gospodarska namjena – površine uzgajališta (akvakultura) H. Već pri sljedećim izmjenama i dopunama županijskog plana (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije  07/10) zona je upravo na traženje Općine Župa dubrovačka izbačena iz Plana.

Predmetne zone više nema niti u Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije  (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 06/03, 03/05.-uskl., 03/06, 07/10, 04/12.-isp., 09/13, 02/15.-uskl., 07/16, 02/19, 06/19.-pročišćeni tekst, 03/20, 12/20.-pročišćeni tekst) niti u tekstualnom dijelu Prostornog plana Općine Župa dubrovačka (Odredbe za provođenje).

Nažalost, previdom je ostao prikaz na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, a isti će se ukloniti kroz izmjene i dopune plana koje su u tijeku, istaknuto je u priopćenju.

Izvadak iz tekstualnog dijela PPDNŽ (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 12/20- pročišćeni tekst) iz kojeg je vidljivo da predmetna zona marikulture nije navedena u planu višeg reda

 

Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina, Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka na kojem je greškom ostala ucrtana potencijalna zona marikulture