IZDVAJAMO Obavijesti

Sutra 4. sjednica Općinskog vijeća, pročitajte o čemu će vijećnici raspravljati

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za ponedjeljak, 22. studenoga 2021. godine s početkom u 14:00 sati u velikoj vijećnici. Svi sudionici sjednice dužni su pridržavati se mjera donesenih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 12. studenoga 2021.godine.

D n e v n i  r e d :
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2021. sa izvršenjem Programa rada u 2021. godini
4. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2021. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2021. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu
11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka u 2021. godini
12. Prijedlog Dodatka Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
13. Prijedlog Dodatka Sporazuma s Zakladom Antun Miloslavić o međusobnim pravima i obvezama u svezi realizacije projekta Kulturno-informativni centar ”Antun Miloslavić”
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Župa dubrovačka
16. Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Srijemsi i dr.)
17. Prijedlog Zaključka o kupnji čest. zem. 419/1, 419/2 k.o. Petrača – Selak
18. Prijedlog Zaključka o kupnji čest. zem. 419/3 k.o. Petrača – Jakobušić
19. Prijedlog Zaključka po ponudi za kupnju k.č. 1166/1, k.č. 1167, k.č. 1168 upisane u z.ul. 1167 k.o. Čibača po pravu prvokupa – Roje i dr.
20. Prijedlog Zaključka po ponudi za kupnju k.č. 1166/1, k.č. 1167, k.č. 1168 upisane u z.ul. 1167 k.o. Čibača po pravu prvokupa – Herceg
21. Prijedlog Zaključka u svezi realizacije projekta ”Aglomeracija Župa dubrovačka”
22. Vijećnička pitanja