Aktualno IZDVAJAMO

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA I PROMJENE ZAKONA U 2020.

Turistička zajednica Općine obavještava iznajmljivače o promjenama u Zakonu koje su tijekom siječnja 2020. stupile na snagu.

TURISTIČKA ČLANARINA

Postotak turističke članarine, koja se plaća na godišnji bruto prihod (NN 121/2016 Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama) za 2019. godinu je sljedeći:

A

(Mlini, Srebreno)

B

(Plat)

C

(ostali)

 

Prva skupina 0,16150 0,14858 0,12920

Kada pomnožite Vaš  bruto  prihod (ukupni  zbroj svih naplaćenih računa tijekom 2019. godine u  KNJIZI  EVIDENCIJE PROMETA) sa postotkom koji  je iskazan u  obrascu dobit ćete turističku  članarinu  koju ste bili dužni platiti  do  kraja 2019. godine. Obrazac TZ koji možete kupiti u papirnici je potrebnoodnijeti ili poslati  na protokol Porezne uprave najkasnije do  29. veljače 2020. na sljedeću  adresu:
Ministarstvo financija, Porezna uprava Dubrovnik, Vukovarska 6, 20000 Dubrovnik
Tijekom godine svi  obveznici su  bili  dužni uplaćivati akontaciju  turističke članarine shodno ukupnom iznosu  prethodne godine. Ukoliko ste uplatili  akontaciju, svakako taj  iznos oduzmite od ukupne obveze uplate turističke članarine za 2019. godinu.
Iznajmljivači koji  zbog određenih  razloga nisu  ostvarili bilo kakav prihod od iznajmljivanja soba, apartmana ili kuća za odmor, također moraju  predati obrazac TZ iskazan sa nulama.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Sistem eVisitor-a svake tekuće godine  kreira obvezu uplate paušala turističke pristojbe i dug je vidljiv na ikoni  „Financije – Zaduženja“ na početnoj stranici  eVisitor-a, a vidljiv je  i uplatni  račun te razdoblja obveze  uplate.
Ukoliko je u  rubrici „Financije – Zaduženja“ iznos negativan radi se o preplati, a ako je iznos pozitivan radi se o dugovanju.
Molimo sve dužnike turističke pristojbe, ukoliko nisu, da iste podmire kako Carinska uprava ne bi  poduzela zakonske mjere.
NAPOMENA: Prilikom uplate Vas lijepo molimo  da koristite ime i prezime te OIB fizičke osobe na koju glasi  rješenje o  iznajmljivanju, a ne podatke uplatioca, jer se podmira dugovanja inače ne može prepoznati.
Na temelju članka 15. stavaka 7. i 8., a u vezi sa člankom 11. stavkom 1. ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI (»Narodne novine«, broj 52/2019.), ministar turizma donosi Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (71/2019)

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost
po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 7,00
Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi
(Kampovi i Kamp odmorišta)
po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe (u kunama) 8,00 5,00
Smještaj u domaćinstvu

– po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

– po krevetu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 350,00 200,00

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –

robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 500,00 250,00
Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor Iznos turističke pristojbe u godišnjem paušalnom iznosu

(za sebe i članove uže obitelji)

Prvi član 60,00
Drugi član 60,00
Za svakog sljedećeg člana 25,00

TURISTIČKI RAZREDI

Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html)s 01. siječnja 2020. prestaje važiti:
1. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i
2. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).

Kroz  Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/2019)za 2020.g  može se vidjeti da su razredi izostavljeni.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html
http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2020-godinu-2/

POREZ

Porezna uprava Dubrovnik će poslati porezno rješenje o obvezi, visini i rokovima uplate paušalnog poreza.

CJENICI

Ministarstvo  turizma je donijelo  izmjene iznosa turističke pristojbe za 2020 godinu. Samom izmjenom  turističke pristojbe, dužni ste istu  evidentirati u cjeniku za 2020. Ne postoji  zakonom propisan izgled cjenika te ga se može kreirati po željama, međutim mora sadržavati sljedeće podatke: ime i  prezime vlasnika dozvole za iznajmljivanje, adresu objekta, broj  sobe ili  apartmana, vrstu smještajne jedinice, broj  zvjezdica i broj  kreveta po Rješenju o iznajmljivanju. Cijene moraju biti  iskazane u  KUNAMA i to po razdobljima. Također mora biti  iskazana turistička pristojba po  razdobljima te iznos iste obzirom  na starost  turista. Na cjeniku  mora pisati i  nadnevak  sastavljanja te potpis vlasnika.
Cjenik se može mijenjati po  potrebi te možete imati  više cjenika, pogotovo  ako  radite sa turističkim agencijama s kojima imate različite dogovore oko  cijena.

Napomena: cijena izražena na cjeniku  MORA odgovarati  cijeni  koju gost  plaća i koja se evidentira na računu  koji se izdaje gostu.

POTREBNE KNJIGE – EVIDENCIJE – RAČUNI:

Knjige popisa gostiju  te Knjiga stranih ili  domaćih  gostiju  se više nema potrebe voditi  obzirom da se svi podaci  nalaze u  eVisitor-u. Potrebno je jedino  na kraju  kalendarske godine tiskati ukupni popis gostiju  i pohraniti/čuvati 3 godine.
Treba imati  blok  računa koji se pišu u kopiji ( original  gostu, kopija u  bloku  račun)- blokove ste dužni čuvati  3 godine.
Knjiga evidencije prometa  služi za upis svih računa po  redoslijedu  kako  su  naplaćivani. To  vrijedi  i za uplate turističkih  agencija koje se primaju  na žiro  račun. Iako možda ne primite klasični  obračun agencije za pojedinog  gosta, dužni  ste svaku  uplatu evidentirati kao  prihod u  Knjigu evidencije prometa. Na kraju kalendarske godine se zbrajaju  svi naplaćeni  iznosi te to  predstavlja stavku bruto  prihoda za izračun turističke članarine u obrascu TZ.

SLIJEDOM BROJNIH UPITA NAGLAŠAVAMO SLJEDEĆE:

U Vašim smještajnim objektima ste nužni na vidljivom mjestu postaviti cjenik vaših usluga. Cjenik može biti iskazan isključivo u KUNAMA bez obzira što ste možda s pojedinim agencijama dogovorili cijene u stranoj valuti.
Račun gostu se ispisuje temeljem cjenika u kunama te se u kunama upisuje u knjigu evidencije prometa bez obzira što je naplata uslijedila putem žiro-računa.
Obratite pažnju da iznos prihoda sa deviznog žiro-računa koji se upisuje u knjigu evidencije prometa moraodgovarati umnošku broja dana boravka i cijeni iskazanoj u cjeniku.

PRIJAVA DJECE

Napominjemo  da se u  eVisitor-u moraju prijaviti sva djeca pa i novorođena djeca bez  obzira što  možda ne koriste zaseban krevet. Prijava svake osobe bez  obzira na dob nema veze sa naplatom noćenja i  naplatom bilo kakve druge usluge koju ta osoba možda koristi.

Ažurirano stanje aktualnih obavijesti za tekuću godinu se može naći na web stranici https://www.dubrovnik-riviera.hr/hr/kutak-za-iznajmljivace/  pod Kutak za iznajmljivače.