IZDVAJAMO Obavijesti

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I”

Općina Župa dubrovačka objavljuje Ponovljenu Javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Kupari I” koja će trajati 30 dana, od 20. prosinca 2019. do 18. siječnja 2020. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 09.00 do 11.00 sati za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 07. siječnja 2020. godine s početkom u 11.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pisanih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 20. prosinca 2019. godine do zaključno 18. siječnja 2020. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.