Aktualno Obavijesti

3. SJEDNICA OPĆNISKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

O p ć i n s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 022-05/17-09/01

URBROJ: 2117/08-02-17-6

 

Srebreno, 20. listopada 2017.

Vijećnicima Općinskog vijeća

Općine Župa dubrovačka

– S V I M A –

 

Sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za petak,               27. listopada 2017. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d  :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Župa dubrovačka
 1. Prihvaćanje Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Župa dubrovačka
 2. Prihvaćanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio čest. zem. 963/7 k.o. Čibača
 3. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina – dio čest. zem. 963/7 k.o. Čibača
 4. Prihvaćanje Zaključka o prihvatu dara – dijela čest. zem. 1199 k.o. Brašina
 5. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest.zem. – Miloslavić
 1. Prihvaćanje Odluke o otpisu potraživanja Općine Župa dubrovačka prema društvu Nautica Hotels & Resorts d.o.o.
 1. Prihvaćanje Sporazuma s Ministarstvom unutarnjih poslova o međusobnim pravima i obvezama u svezi realizacije projekta pristupne ceste  i TS 10(20)/0.4 kV te privremenog korištenja pristupnog puta u zoni javne i društvene namjene u Kuparima
 2. Prihvaćanje Zaključka o suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa u naselju Čibača
 3. Vijećnička pitanja

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković,  v.r.